Den nödvändiga relationens olika ansikten - Några unga vuxnas skildringar av hur relationer med lärare påverkat deras kunskaps- och identitetsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om hur relationer mellan lärare och elever hänger ihop med kunskaps- och identitetsutveckling, sett ur unga vuxnas synvinkel. Totalt har 10 unga vuxna i åldern 20- 29, med minst gymnasial utbildning, intervjuats om sina upplevelser av relationer med lärare och relationernas koppling till kunskaps- och identitetsutveckling. Olika teorier inom det interaktionistiska perspektivet men också det sociokulturella perspektivet på lärande har använts för att ge en djupare förståelse för hur goda relationer hänger ihop med kunskaps- och identitetsutveckling. De teoretiker som används i uppsatsen är Mead, Berger och Luckmann, Imsen, Buber, Honneth, Goffmans och Illeris. Dessa teoretiker berör områdena socialisation, identitet, samspel, relationer och kunskap. Resultaten visar att upplevelser av goda relationer med lärare har varit betydelsefulla för intervjupersonernas självkänsla, kunskaps- och identitetsutveckling, motivation och engagemang i undervisningen. Likaså visar resultaten att negativa relationer med lärare där kränkningar och diskriminering skett, satt sina spår på självförtroendet och tilltron till samhället, framförallt till en likvärdig utbildning. Att elever är en heterogen grupp framkommer när intervjupersonerna berättar om vilka faktorer som karaktäriserar en god relation med lärare. Goda relationer mellan lärare och elever ska enligt de unga vuxna innehålla tillit, möjlighet till stöd, respekt, öppen kommunikation, att man bryr sig, ömsesidighet, positivt bemötande och engagemang. Resultaten visar att även om ansvaret för att utveckla goda relationer ligger hos läraren är det bådas ansvar, dvs. både lärares och elevers ansvar, att bevara den goda relationen som leder till kunskaps- och identitetsutveckling. Det råder dock delade meningar om det går att utbilda lärare i skapandet av goda relationer och om lärare kommer att använda sig av denna kunskap då gruppen elever är heterogen och lärares relationskompetens påverkas av deras egna socialisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)