Hur påverkas arbetstagare av deras kännedom om punkterna i 10 § AFS 2015:4?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Emelie Bohlin; [2020-08-19]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka arbetstagares kännedom om punkterna 1-5 i 10 § AFS 2015:4 samt om kännedom påverkade arbetstagares intention till uppsägning. En enkätstudie genomfördes och 135 arbetstagare deltog. Resultatet visade att det fanns ett negativt samband mellan kännedom om 10 § och intention till uppsägning. Sambandet medierades partiellt av arbetstillfredsställelse då den direkta effekten minskade när variabeln adderades. Resultatet visade brister i arbetstagares kännedom om punkterna i 10 §. Arbetsgivare bör därför vidta åtgärder för att främja en god arbetsmiljö samt säkerställa att de lagkrav som finns efterlevs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)