Fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Författare: Lisa Erenger; [2019]

Nyckelord: Genus; chefskap; fördomar;

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats inom psykologi är en kvalitativ studie som inriktar sig på̊ ämnena fördomar, chefskap och genus. Chefer fyller en viktig funktion på arbetsplatser genom att bistå med sin kunskap, sitt engagemang och sin ledarskapsförmåga. Vad chefen har som personliga egenskaper samt vilken kompetens chefen besitter har betydelse för hur väl chefen passar i sin roll och hur chefen tas emot av personalgruppen. Studiens syfte var att undersöka om det finns upplevda fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv, och skapa en förståelse för vad dessa fördomar i så fall består av. Samt att undersöka hur upplevelsen kring en ”bra chef” är med fokus på egenskaper, beteende och genus. Studien utfördes genom att utföra semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare. Studiens resultat visar att det förekommer fördomar mot chefer utifrån deras genus och att dessa huvudsakligen består av förväntningar på personliga egenskaper hos chefen, och inte särskilt mycket på kompetens eller kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)