Vägen till styrkelyftarens grafiska profil: Framtagning av logotyp och grafiskprofil för Järfälla Atletklubb

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

Sammanfattning: Föreliggande rapport har utförts i samarbete med Järfälla Atletklubb. Klubben behövde hjälp med att få riktlinjer i deras grafiska uttryck samt en uppdaterad version av deras logotyp. Järfälla Atletklubb tog hjälp av Högskolan Dalarna och författaren fick uppdraget att arbeta med klubben. Syftet med arbetet är att skapa en ny logotyp samt en grafisk profil åt klubben som sammanställts i en grafisk manual. Syftet med logotypen samt profilen är även att spegla atletklubbens kärnvärden, styrka, gemenskap och glädje. Studien har nyttjat Sless informationsdesignprocess som metod och strategi. Genom att ha fått en uppfattning om organisationen, konkurrenterna och klubbens värderingar arbetades det fram en ny grafisk profil. För metoden genomfördes det även en enkätundersökning samt ett experiment där Järfälla Atletklubb fick testa manualens användarvänlighet. Experimentet utfördes med tre av klubbens medlemmar och tillika styrelse. Enkätundersökningen syftade till att undersöka hur både medlemmar och klubbens målgrupp uppfattar den nya grafiska profilen samt om den representerar klubben och dess värdeord. Genom enkätundersökningen bekräftades det att den framtagna logotypen representerar de kärnvärden som Järfälla Atletklubb står för. Med resultatet från experimentet ska den grafiska profilen/manualen endast omfatta ett grundläggande koncept om logotyp, färg, typsnitt och bild. Manualen utformades med en kombination av text och förklarande grafik för att göra den så användarvänlig som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)