i Lärares relationskompetens En studie baserad på lärares utsagor om relationell pedagogik i årskurs 4-­‐6

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med forskningsstudien är att analysera lärares syn på relationskompetens och bygga enförståelse för hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med relationell pedagogik. För att uppnå syftetanvänds följande frågeställningar:• Hur beskriver lärare relationskompetens och dess innebörd?• Hur arbetar lärare med att bygga och upprätthålla goda relationer till elever?• På vilket sätt upplever lärare att lärar-elev-relationen har betydelse för elevensutveckling?Studien utgår ifrån kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer somdatainsamlingsmetod. Sex lärare som arbetar i årskurs 4-6 resonerar kring deras syn pårelationskompetens och berättar om hur de arbetar med relationell pedagogik. Intervjuerna harspelats in, transkriberats, kodats och analyserats genom meningskoncentrering. Deninsamlade empirin bildar en utsaga som analyseras och diskuteras i relation till tidigareforskning, teori och begrepp.Resultatet visar att lärare beskriver relationskompetens som lärarens förmåga att få med sigeleverna i undervisningen och att lära känna eleverna på ett djupare plan. Lärares relationellaegenskaper visar sig vara svåra att uttrycka verbalt men det framkommer likväl attrelationskompetensen ses utifrån två olika dimensioner: relationellt tillvägagångssätt ochrelationellt förhållningssätt. Vidare visar resultatet att lärare arbetar med relationsbyggandevid olika tidpunkter, i olika fysiska miljöer och på olika sätt. Det framkommer att läraresrelationella arbete har betydelse för elevers kunskapsutveckling såväl som deras socialautveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)