Gemenskap- Ensamhet, en studie av två internatskolor i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Karin Jonsson; Johanna Lindblom; [2007]

Nyckelord: internatskola; gemenskap; ensamhet;

Sammanfattning:

Syftet med studien är att studera eventuell gemenskap och ensamhet hos elever på två internatskolor i Sverige. Avsikten är också att analysera vilka roller som elever och personal intar som kan leda till gemenskap och ensamhet. Uppsatsen är en komparativ studie av två internatskolor. Den är även kvalitativ och bygger på 14 intervjuer gjorda med elever, husföräldrar, rektor och skolchef. Utifrån studien kan det konstateras att de intervjuade eleverna inte kände sig ensamma utan de ansåg att de levde i en god gemenskap. Men de menade också att för att kunna vara en del av gemenskapen var man tvungen att vara en social person. Det kan också tilläggas att elever och personal intar många olika roller på internatskolorna som leder till gemenskap, men färre som leder till ensamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)