Statusjakt och offentlig självpresentation - om förutsättningar för respektabilitet i de sociala mediernas tidevarv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Den nya mediemiljön med sociala medier gör det möjligt att konstruera och styra mediebilden av sig själv, men ett ständigt informationsflöde bidrar till en kamp om uppmärksamheten. Det finns flertalet exempel på personer som ständigt figurerar i medierna och som spelar spelet om respekt i offentligheten, men vissa frotterar sig i finrummen medan andra inte gör det. Hur kommer detta sig? Studiens mål och syfte är att undersöka offentliga personer som har gjort, eller försökt göra, en statusförflyttning i den mediala offentligheten och att förstå betydelsen av kön och klass i förhållande till respektabilitet och mediebild. Uppsatsen är en deskriptiv, kvalitativt inriktad fallstudie där fallen illustrerar den process som blir allt viktigare för ett ökande antal människor i den moderna mediemiljön, d v s jakten på respektabilitet i offentligheten. Fyra fall, bestående av fem offentliga personer, ligger till grund för analysen och för att få en helhetsbild av fallens medieexponering har data samlats in genom artikelsökningar på internet, främst i Sveriges dags- och kvällstidningar, kontinuerliga besök på exempelpersonernas bloggar och instagramkonto samt konsumtion av podcasts och tv-program där fallen figurerat. Analysen i studien bygger framför allt på Pierre Bourdieus teorier om kapital och maktkamper samt Beverly Skeggs analyser av klass, kön och människors olika förutsättningar i såväl arbets- som privatlivet. Olika sorters kapital, respektabilitet, statusförflyttning och mediebild korrelerar och är beroende sinsemellan och individens klassbakgrund och könstillhörighet har betydelse för i vilken mån respektabilitet och statusförflyttning möjliggörs. Kapital genererar respektabilitet som i sin tur leder till statusförflyttning. Exempelpersonerna med medelklassbakgrund har ett större ärvt kapital och därför tillgång till de arenor och statusnivåer som är nödvändiga för att få även nyvunnet kapital verifierat. Även subjektspositionen - att vara den skapande och definierande - ökar möjligheten till statusförflyttning och denna position har främst varit förbehållen män och personer från högre klasser. Numera använder sig både offentliga och icke-offentliga personer av samma sociala medier för att skapa sina självpresentationer och genom att studera de utvalda kändisarna går det att använda de analytiska resonemangen generaliserande för folk i allmänhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)