Kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi : En osynlig sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som påverkar och begränsar en kvinnas dagliga liv. Det finns idag inte en klar orsak till varför sjukdomen uppstår. De vanliga symtomen som uppstår är smärta, fatigue, muskelstelhet och depression. Kvinnans upplevelser av att leva med fibromyalgi är en viktig utgångspunkt för sjuksköterskans omvårdnad. För att kunna förbättra omvårdnaden krävs mer kunskap om hur det är att leva med fibromyalgi. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. En systematisk litteratursökning utfördes och resulterade i fjorton kvalitativa vetenskapliga artiklar som utformade resultatet. I resultatet framkom fyra kategorier: Kroppen som ett hinder, att förlora en del av sig själv, brister i bemötandet och att finna vägen till välmående. Resultatet påvisade att kvinnor med fibromyalgi påverkades av de symtom som fibromyalgi medförde och att de förlorade en del av sig själva. Sjukdomen påverkade deras vardagliga liv och relationer med andra människor omgivningen. Kvinnorna kände sig misstrodda och missförstådda av hälso- och sjukvården. Trots de fysiska och psykiska hindren som kvinnorna uthärdade kunde de finna positivitet i sina liv och acceptera att de led av fibromyalgi. Denna litteraturstudie kan användas som stöd för att skapa en bättre förståelse för kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi, och resultera i större medvetenhet hos sjuksköterskor att kunna uppmärksamma sjukdomstillståndets symtom och tecken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)