Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning.Syfte: Studiens syfte är att analysera vilka framgångsfaktorer som tolv specialpedagoger anser kan finnas för ett närvarofrämjande arbete samt hur det förebyggande och åtgärdande arbetet mot problematisk skolfrånvaro kan ske i skolan.De centrala frågeställningarna är• Hur arbetar specialpedagoger tillsammans med lärare i skolan med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda skolfrånvaro?• Vilka likheter och skillnader finns i specialpedagogernas arbete med problematisk skolfrånvaro beroende på elevens ålder/skolform?Metod/design: I studien användes en kvalitativ metod och resultaten tolkades med hjälp av en hermeneutisk ansats. För att samla in empirin användes vinjetter med sex kompletterande frågor. Det genomfördes vinjettundersökningar med tolv specialpedagoger som representerar såväl de obligatoriska skolformerna som de frivilliga. Vinjettundersökningarna genomfördes genom att det skickades ut instruktioner och vinjett med tillhörande frågor via e-post till de deltagande specialpedagogerna som valdes ut via ett bekvämlighetsurval.Resultat: Resultatet i studien visade att framgångsfaktorer i skolans närvarofrämjande arbete är när eleven får gynnsamma förutsättningar för sitt lärande genom arbetsro, trygghet och tillgänglighet. Ytterligare framgångsfaktorer är när specialpedagoger och lärare arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt där alla elever blir sedda och bekräftade.Överlämningar är en viktig del i specialpedagogens främjande och förebyggande arbete inom samtliga skolformer. Vid en överlämning bör det enligt specialpedagoger i studien synlig-göras vilka pedagogiska arbetssätt som varit framgångsrika. Specialpedagoger i studien använder också kartläggningar för att analysera elevens skolsituation. Kartläggningen kan se olika ut men stor vikt läggs på att hitta orsaker till elevens skolfrånvaro och därefter analysera och utreda orsakerna för att se möjligheter och strategier.Specialpedagogerna i studien anser också att eleven och vårdnadshavarna behöver vara delaktiga i de åtgärder som bestäms för att eleven ska hitta tillbaka till skolan. Samverkan med elevhälsan är en framgångsfaktor då det fungerar och elevhälsans samlade kompetens tillsammans med lärarens professionella kunskap tas tillvara för att analysera hinder och möjligheter i en elevs problematiska skolnärvaro men kan enligt specialpedagoger i studien också vara ett hinder vid brist på samsyn, tid eller brist på resurser.Studiens resultat visade också att ett välfungerande och administrativt enkelt närvarosystem är en framgångsfaktor för att upptäcka, analysera och åtgärda ströfrånvaro och sammanhängande frånvaro. Genom en anpassad studiegång ges eleven möjlighet att bryta skolfrånvaron. Olika schemaförslag ses som åtgärder för att eleven ska komma tillbaka till skolan och lyckas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)