Hur påverkas distriktssköterskans arbete av att patienter/anhöriga söker hälsoinformation på Internet?

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Hälsovetenskap

Sammanfattning: Tillgången till hälsoinformation på Internet har underlättat för
patienterna att söka kunskap jämfört med när det endast var möjligt att få
information av sin läkare, tidskrifter och litteratur. De flesta studier
som gjorts på området både nationella och internationella har fokuserat på
relationen mellan läkare och patient och hur den påverkas av att patienter
söker hälsoinformation på Internet.
Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskans arbete
påverkas av att patienter/anhöriga söker hälsoinformation på Internet.
Metoden som använts var en webbaserad enkätstudie som skickades ut till
alla identifierade distriktssköterskor inom Norrbottens Läns Landsting.
Data bearbetades med statistikprogrammet SPSS. Spearmans
rangkorrelationskoefficient (rho) användes för att hitta statistikiskt
samband.
Resultatet visade att patienters/anhörigs sökande efter hälsoinformation på
Internet inte hade någon större påverkan på distriktssköterskornas arbete.
En tendens fanns till att besökstiderna kunde bli längre, samt att
distriktssköterskan kände att hon själv måste hålla sig uppdaterad för att
kunna bemöta patienterna. Statistisk signifikans fanns för att antal
yrkesverksamma år var en faktor för om man upplevde att patienter som söker
hälsoinformation på Internet försvårar arbetet och även hur ofta man själv
använder Internet som kunskapskälla påverkade om man rekommenderade
patienter att söka hälsoinformation på Internet.
Slutsatser som kan dras av denna studie är att både patienter och
distriktssköterskor i stor utsträckning använder Internet som kunskapskälla
och att det bör tas hänsyn till detta när fortbildningsinsatser planeras,
för att ytterligare öka kunskapen om möjligheter och risker med detta forum
för kunskap.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)