Måltidens möjligheter - förskollärares tankar kring förskolans måltider

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare hanterar och reflekteraröver måltiden i förhållande till förskolans uppdrag då måltiden är en av förskolans mesttidskrävande och ständigt återkommande rutinsituationer. Studien uppkom utifrån att vi setten avsaknad av reflektion och diskussion kring hur måltiden används i förskolan vid vårverksamhetsförlagda utbildning, samt utifrån vår yrkeserfarenhet som barnskötare. Studien ärbaserad på en kvalitativ forskningsansats med fyra semistrukturerade intervjuer medverksamma förskollärare. Resultatet är analyserat utifrån utvecklingspedagogiken i relationtill studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat och analys visar att förskolans måltidkan användas både ur ett omsorgsperspektiv och ett lärandeperspektiv, men att det handlar om vilket förhållningssätt och vilken medvetenhet som förskollärare har i förhållande till måltid.Resultatet visar också att måltiden kan integreras i förskolans projekt samt planeras för bådeomsorg och lärande men det säkerställer inte måltiden som en undervisningssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)