Agile vs Hyper Agile : en studie av agilitet i metoder för datamodellering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning:

Inom utvecklingen av de flesta typer av datorsystem används datormodeller för att strukturera lagringen och användningen av data. Likaså finns det flera olika datamodelleringsmetoder att välja bland för detta ändamål. I samarbete med ett företag har en fallstudie genomförts med syfte att undersöka hur agiliteten i två av dessa metoder påverkar utvecklingen av ett Data Warehouse (DW).  De två datamodelleringsmetoder som undersökts är Data Vaulting och Hyper Agility och arbetet har fokuserat på att undersöka skillnaderna mellan dessa när det gäller mängden ETL-kod som måste skrivas, funktionaliteten i datatransformationerna, möjligheten till att uppdatera systemstrukturen samt den totala kostnaden för utvecklingen av DW-lösningen. Inom ramen för fallstudien har en litteraturstudie genomförts och kombinerats med material från sex intervjuer, där respondenterna varit konsulter såväl som företagsrepresentanter.   Resultaten av fallstudien visar att respektive metods agilitet har en stor påverkan på den kod som utvecklas. Ju högre agilitet metoden har desto mindre kod, tid och andra resurser som krävs. Dock medför även en förhöjd agilitet större komplexitet samt eventuell risk för ett misslyckat utvecklingsprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)