Miljöpåverkan av lean

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Simon Andersson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I denna Rapport presenteras en fallstudie vars syfte är att undersöka hur olika lean verktyg påverkar miljön och produktiviteten hos företaget Scania. Undersökningen har genomförts med trianguleringsmetod vilket innebär att det som studeras har betraktats från olika perspektiv. Studien bygger till stor del på en artikel som behandlar ett liknande fall med flera företag där det har undersökts hur hur ofta olika lean verktyg används av de undersökta företagen. Artikeln har definierat vilka lean verktyg som bidrar till minskad miljöpåverkan samt ökad produktivitet. Med detta som utgångspunkt undersöks fallet Scania och de lean verktyg som både ger minskad miljöpåverkan samt ökad produktivitet. Det är en svår uppgift att bevisa att ett lean verktyg har gett upphov till minskad miljöpåverkan eller ökad produktivitet då det är många parametrar som måste beaktas. Då bara mätdata över en tio års period var tillgängligt och det är centralt att känna till hur det har sett ut innan respektive lean verktyg infördes och sedan jämföra det med hur det ser ut efter, var det bara var två stycken av de åtta lean verktygen som undersöktes som kunde ingå i undersökningen. Källor som använts för att få kunskap till studien är litteratur, material från Scanias hemsida och tre intervjuade personer från Scania. Scanias hemsida ger en bild av ett företag med stort miljöengagemang och deras miljökoordinator ger likaså en tydlig och positiv bild av hur miljöstrukturen i företaget ser ut. De arbetar med miljöledningssystemet ISO 14001 som innebär ökade krav utöver de som lagen ställer, men deras produktionschef menar att miljömedvetenheten måste bli bättre i företaget. Det framkommer alltså två delvis olika bilder av hur miljöfrågor samordnas med produktion. Detta gör det svårt att veta i vilken grad företaget verkligen samverkar miljö och produktion, men den tydliga strukturen för miljöarbetet och intervjun med miljökoordinatorn överväger, och det sammanfattande intrycket är att Scania är ett företag som samverkar miljö och produktion. En slutsats från detta arbete är att lean verktygen inte direkt kan knytas till miljöpåverkan i fallet Scania men däremot kan enskilda lean verktyg kopplas till produktivitets ökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)