Validering av en handledsburen aktivitetsmätare och en självskattningskala för beräkning av VO2max

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

Sammanfattning: Titel: Validering av en handledsburen aktivitetsmätare och en självskattningskala för beräkning av VO2max. Bakgrund: Fysisk aktivitet och god aerob kapacitet är kopplat till god hälsa och lägre risk för livsstilsrelaterade sjukdomar. I dagsläget anses maximalt arbetsprov med ergospirometri och gasanalys för bestämning av VO2max (VO2max-test) vara det mest exakta sättet att mäta aerob kapacitet. Submaximala tester och självskattningsmodeller kan användas för att uppskatta VO2max. En sådan självskattningsmodell är RPC-skalan. Handledsburna aktivitetsmätare (HA) kan uppskatta VO2max utifrån självadministrerade submaximala arbetsprov. Studier visar varierande validitet för olika HA. Sony mSafety är en HA under utveckling som uppskattar VO2max utifrån ett självadministrerat gångtest, men saknar studier för validitet. Syfte: Primärt syfte var att validera VO2max beräknat med Sony mSafety bland individer med låg fysisk aktivitetsgrad eller låg aerob kapacitet. Sekundärt syfte var att sätta validiteten av beräknat VO2max med Sony mSafety i relation till validiteten för RPC-skalan. Material och metoder: 12 kvinnor och 12 män med en medianålder på 26,5 år med låg fysisk aktivitetsgrad eller låg självskattad aerob kapacitet ingick i studien. Deltagarna utförde 9 fem-minuters gångtest med Sony mSafety, VO2max-test på löpband samt skattade sin konditionsnivå på RPC-skalan. Resultat: Medelvärden för VO2peak från VO2max-test och VO2max-mSafety var 40,3 ± 9,3 ml/kg/min respektive 41,7 ± 6,7 ml/kg/min. Median för VO2max-RPC var 36,4 (30,1; 40,4) ml/kg/min. T-test mellan VO2peak och VO2max-mSafety visade ingen signifikant skillnad (p= 0,298). Wilcoxons teckenrangtest visade en signifikant skillnad mellan VO2peak och VO2max-RPC (p=0,013). Resultatet visade på en måttligt stark korrelation (r=0,71, p=<0.05) mellan VO2peak och VO2max-mSafety. Ett måttligt linjärt samband (r=0,55, p=<0.05) återfanns mellan VO2peak och VO2max-RPC. Absolut genomsnittlig fel i procent var 15,2 ±12,9% för VO2max-mSafety och 16,7 ±12% för VO2max-RPC. Absolut genomsnittligt fel var 5,5±3,6 ml/kg/min för VO2max-mSafety och 7,2 ±6,5 för VO2max-RPC. Bland-Altman plot mellan mSafety och VO2peak visade en genomsnittlig skillnad på 1,43 ml/kg/min och LoA på ±12,8 ml/kg/min. Slutsats: Sony mSafety skiljer sig inte signifikant från VO2max-test, men verkar ha relativt stora individuella skattningsfel. Sony mSafety verkar ha högre validitet jämfört med självskattat VO2max utifrån RPC-skalan. Studien har relativt få deltagare vilket kan begränsa generaliserbarheten av resultaten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)