Genusperspektiv på debatt i klassrummet : en studie av elevers argumentationsstrategier i svenskämnet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

Författare: Azemina Delic; Linda Dreven; [2012]

Nyckelord: argumentation; debatt; svenska; genus;

Sammanfattning: Läroplanen för grundskolan lyfter debatt och argumentationskunskaper i såväl övergripande mål samt specifika mål för olika ämnen. Flera forskare diskuterar debatt och argumentationsstrategier som viktiga faktorer i utvecklandet av demokratiska individer, något som skolan strävar efter. Vidare lyfts problem med lärare och elevers osäkerhet inför denna form av undervisning tillika så problem kring skillnader i hur flickor och pojkar presterar i klassrumssamtal. Följande studie presenterar en undersökning gjord i två klasser, årskurs åtta och nio, där vi observerat elevers argumentationsstrategier i debattsammanhang. Syftet har varit att undersöka elevers argumentationsstrategier i debattsammanhang ur ett genusperspektiv. Studien visar att det inte råder stora skillnader mellan flickor och pojkars argumentationsstrategier men att dessa skillnader är många. Skillnaderna visar på att flickor hamnar i positionen som The Other vilket skapar en fördel för pojkar. Detta förstärks i sin tur då skillnaderna mellan de två grupperna vid första anblicken inte är tydliga. Vidare diskuteras även lärares osäkerhet inom ämnet debatt och hur detta i sin tur påverkar eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)