Civilsamhället - demokratins vän eller fiende? : Om demokratibegreppet och statens relation till civilsamhället i den svenska politiska diskursen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats undersöker demokratibegreppet och omgivande diskurs i svensk politisk debatt om statlig bidragsgivning till civilsamhällets organisationer, mellan 2011-2017. Inläggen i debatten tolkas genom en begrepps-, diskurs- och talhandlingsanalys och ställs samtidigt mot de centrala aspekterna av en global utveckling som kallas shrinking civic space, en utveckling som inneburit ett allt mer restriktivt klimat för civilsamhället. Detta sker i syfte att utläsa förändringstendenser i relationen mellan stat och civilsamhälle i Sverige. Undersökningen visar hur bruket av demokratibegreppet och omgivande diskurs återupprepar samma föreställningar och påståenden kring civilsamhället som har omgett den globala trenden av shrinking civic space. Demokratibegreppet och dess antites, det ”odemokratiska”, tar form inom och förstärker en diskurs där civilsamhället är en suspekt arena och där krav på hårdare kontroll av föreningar är legitimerat. Studien indikerar därför på ett förändrat förhållningssätt gentemot civilsamhället från statligt håll, präglat av misstänksamhet och säkerhetisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)