Ett legitimt mål? - En diskursanalys avseende argumentationen för och emot drönarattackers rättsenlighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Det har under senare år skett en snabb utveckling av en mer teknologiskt baserade krigföring där de vapen som brukas med större precision kan riktas och eliminera ett på förhand utvalt mål. I centrum för uppsatsen står användandet av drönare (UACV) i väpnad konflikt som medel för så kallade targeted killings, eller riktade attacker. I takt med utvecklingen har det uppstått meningsskiljaktigheter kring hur den humanitära rätten ska anses förhålla sig och anpassas till de nya stridsscenarion som kan uppstå. En central fråga är vilken status personer i väpnad konflikt ska tillägnas och när en väpnad konflikt kan anses föreligga. Syftet med uppsatsen är att klarlägga innebörden av tre centrala begrepp inom den humanitära rätten. Dessa tre begrepp är väpnad konflikt, kombattant och civil. I uppsatsen undersöks om det eventuellt föreligger en diskrepans mellan olika parters (USA, Amnesty International och Human Rights Watch) tolkningar av dessa begrepp genom att lokalisera parternas argumentationsarsenaler för eller emot en viss innebörd av begreppen. Det genomförs också en diskursanalys av dessa argumentationsarsenaler och en bedömning om USAs argument kan anses återspegla en opinio juris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)