Organisationskulturella skillnader och dess samband med styrning : En fallstudie av ett multinationellt företag och dess uppköp

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Organisationskultur, styrning och uppköp är ämnen som separat har forskats mycket kring inom internationellt företagande, men forskning som för dessa samman finns i liten omfattning. Denna studie kombinerar dessa begrepp och syftar därmed till att undersöka vilket samband skillnader i organisationskultur har med hur ett huvudkontor styr uppköpta enheter. Detta är intressant då det ofta förekommer kulturkrockar och problem relaterade till organisationskultur vid uppköp. Scheins modell används för att jämföra organisationskulturen på ett huvudkontor och två uppköp. Skillnaderna mellan organisationskulturerna appliceras sedan på styrningsmekanismen processkontroll. Intervjuer baserade på Likertskalan används för att fånga organisationskulturen på huvudkontoret och respektive uppköp, samt fånga hur huvudkontoret styr dessa. Resultaten visar att det finns ett samband, där vissa organisationskulturella skillnader har ett tydligare samband med ett huvudkontors styrning än andra, samtidigt som vissa delar inom styrningen påverkas mer av dessa skillnader. Resultaten visar även att upplevd skillnad i organisationskultur har ett tydligare samband med styrningen än den faktiska skillnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)