Företagsanalys och shareholding

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Henrik Norén; Ulrik Norén; Hans-erik Wahll; [2007-02-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Problembeskrivning: Under år 2006 förvärvade Cevian Capital AB, med dess företrädare Christer Gardell och Lars Förberg i spetsen, en aktiepost i det svenska företaget Volvo. Detta skapade starka reaktioner i såväl det svenska näringslivet som hos svenska politiker, vilket kom att avspeglas i media. Farhågor väcktes om att Cevian Capital AB: s närvaro i Volvo skulle kunna vara menligt för det sistnämnda företagets långsiktiga strategiska mål. Vidare fruktades att närvaron skulle förorsaka arbetslöshet. Andra bedömare ansåg dock att förvärvet skulle mottagas såsom någonting positivt för den svenska kapitalmarknaden. Således framträdde en konflikt om ägarskap mellan olika företagsintressenter. Frågeställning: Vilken är Cevian Capital AB: s affärsidé, vilka motiv bakomligger densamma och vad händer med de bolag som företaget inträder i? Syfte: Denna studies syfte är att utföra företagsanalyser för att därigenom kartlägga och vinna ökad kunskap om Cevian Capital AB utifrån shareholder-teori (aktieägarvärdeorienterad teori); att kartlägga företagets affärsidé för att försöka klargöra dess agerande samt beskriva vilka effekter detta får för de förvärvade bolagen, samt att utforska vilka motiv som bakomligger företagets förvärv. Studiens urval och avgränsningar: Cevian Capital AB har inträtt såsom ägare i sju bolag. Endast fem av dem har undersökts mellan åren 1999-2006. Vidare gäller att några av de övriga bolagen inte inkluderas i samtliga undersökningsområdena. Studierna faller inom de företagsanalytiska områdena. Tillvägagångssätt: Vi har utfört företagsanalyser beståendes av olika nyckeltal, primärt baserade på årsredovisningsmaterial, av de av Cevian Capital AB uppköpta bolagen för att klargöra gemensamma trendutvecklingar och trendbrott som kan härledas till det förstnämnda företaget. För att skönja vad Cevian Capital AB gör med de förvärvade företagen kontrasteras dessas förhållanden innan tiden för förvärv med tiden efter förvärv. Därvid har en komparativ analys utförts av de uppköpta bolagen för att därigenom försöka klarlägga Cevian Capital AB: s förfaranden. Vi har även utfört litteraturstudier av såväl akademisk som massmedial karaktär. De akademiska avsnitten behandlar frågor kring aktieägarorientering, finansmarknadsfrågor, samt de ekonomisk-teoretiska samband som bakomligger de olika nyckeltalsanalyserna. De massmediala avsnitten fokuserar frågor adresserade i media och införlivas inom ramen för kapitlet empiri och resultat. De teoretiska resonemangen har sedan relaterats till såväl mediedebatten återfinnandes i empiriavsnittet som de företagsekonomiska analyserna baserade på olika nyckeltal. Slutsats: Vi finner att Cevian Capital AB: s båda grundare och företrädare bekänner sig till shareholder-synsättets konception. Enligt detta perspektiv skall ett företag endast fokusera ett enda mål: Att generera maximal avkastning åt aktieägarna. Vidare framförs retoriskt att detta mål för med sig att alla andra intressenter gynnas. Att fokusera andra mål är därför, enligt detta perspektiv, att betrakta såsom suboptimerande, vilket eliminerar överlevnadschanserna i en kapitalistisk marknadsekonomi. Stakeholder-företrädare avfärdar detta argument. Vi finner (sammanfattas i sju punkter) att Cevian Capital AB: s affärsidé kortfattat innebär att bolaget uppköper undervärderade bolag – med hjälp av företrädesvis amerikanska investerare – som har potential att efter såväl interna som externa förändringar betinga ett högre värde. En central brännpunkt synes vara att Cevian Capital AB efter förvärvandet av aktieposterna antager en mycket aktiv ägarroll (ägandet och driften sammanblandas och principalens roll harmonieras med agentens). Det aktiva ägandet förekommer endast under de förvärvade bolagens förändringsprocesser. Företagen styrs då mot ett s.k. optimalt värde, d v s olika värdegap elimineras. Vi finner vidare att Cevian Capital AB får förräntning av sin investering på två sätt: Genom utdelningar – där kapitalet överförs från det förvärvade bolaget till Cevian Capital AB – och haussad aktiekurs. Vi konkluderar vidare att det huvudsakliga motivet bakom affärsidén troligen torde vara den interna förräntningen, även om viss retorik från företagets företrädare försöker nyansera detta påstående. Vi finner även evidens för att vissa igenkommande mönster är att skåda då Cevian Capital AB inträder såsom ägare i olika företag. Avslutningsvis ställer vi oss frågan huruvida Cevian Capital AB måhända bidrager till att erodera den s.k. svenska modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)