Faktorer som kan påverka sjuksköterskors stöd till våldsutsatta kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: Våld mot kvinnor är globalt förekommande och bör ses som ettfolkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som den våldsutsattakvinnan kommer i kontakt med och sjuksköterskan har därmed en central roll i kvinnansomvårdnad. SYFTE: Syftet med litteraturöversikten var att belysa faktorer som påverkarsjuksköterskors stöd riktat till våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. METOD: Enlitteraturöversikt med en induktiv ansats tillämpades. Artiklar valdes utifrån syftet och analysenutfördes systematiskt. RESULTAT: I resultatet ingick elva vetenskapliga originalartiklar.Resultatet visade på att attityder, erfarenheter, kunskap, bemötande, kommunikation,information, kompetensutveckling samt brist på tid och riktlinjer kunde påverkasjuksköterskans stöd till våldsutsatta kvinnor. SLUTSATS: Genom att erkänna dessa faktorerkan sjuksköterskan främja hälsa och förebygga ohälsa vilket i sin tur lindrar lidande. Enutveckling av sjuksköterskeutbildningen och en utökad kompetensutveckling gersjuksköterskor kunskap om våldsutsatta kvinnor och ökar därmed förutsättningarna för en godomvårdnad. Vårdgivare och andra hälsoorganisationer behöver tydliga riktlinjer samt skapa tid för att sjuksköterskor ska kunna identifiera och vårda våldsutsatta kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)