Vetenskapliga rekommendationer för HLR på hund och katt samt rutinerna på några djursjukhus och -kliniker i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: HLR, som står för hjärt- och lungräddning, är en samling åtgärder med målet att en individ som drabbats av hjärtstillestånd ska återfå normal blodcirkulation och andning. För att öka chansen för överlevnad är det viktigt att utförandet av HLR är av god kvalitet. Syftet med denna studie var att undersöka vad det fanns för aktuella vetenskapliga rekommendationer för HLR på hund och katt. En kompletterande enkätstudie genomfördes för att kartlägga HLR-rutiner på några djursjukhus och - kliniker i Sverige. Resultatet av litteraturstudien visade att det fanns begränsat med forskning om HLR på djurslagen hund och katt. De officiella riktlinjer som getts ut baserades på många studier som gjorts på andra djurslag, till exempel svin, och på människor. Enkätstudien behandlade frågor om HLR-utbildning, utrustning på arbetsplatsen samt personalens kännedom om rutiner. Studien mottog 59 slutförda enkätsvar, samtliga inkluderades. Det förekom stor diskrepans i svaren som inkom från respondenterna, även de från samma arbetsplats. Det gjordes sedan en jämförelse mellan litteraturstudie och enkätsvar. Respondenternas svar visade att arbetsplatserna följde aktuella riktlinjer för HLR i varierande grad. Fler djursjukhus än djurkliniker svarade att de erbjöd utbildning samt att de hade tillgång till den utrustning som efterfrågades i enkäten. Av alla respondenter var det 29 % som inte kände att de besatt tillräckligt med kunskaper för att kunna hantera ett hjärtstillestånd på hund eller katt. Både litteratur- och enkätstudien visade behov av mer utbildning och träning av HLR på hund och katt för anställda inom djursjukvården. Mer forskning på samma djurslag behövs för att säkerställa optimala riktlinjer för HLR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)