Patienters upplevelser av delirium i samband med vård på somatisk vårdavdelning : - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd inom somatisk vård. År 2016 var 85 % av patienterna som diagnosticerades med delirium i Sverige 70 år eller äldre. Det finns många olika faktorer som bidrar till uppkomsten av delirium, bland annat hög ålder, hypertoni, att genomgå kirurgi, tidigare hjärtsjukdom eller stroke och kognitiva nedsättningar.  Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av delirium. Metod: En litteraturstudie där resultatet grundas på tio kvalitativa originalartiklar med intervjustudie som metod. Artiklarna söktes i databaserna PubMED, CINAHL och PsycINFO. Resultat: Fyra huvudkategorier framkom vid granskning av resultatet; Upplevelser av en förändrad verklighet, Upplevelser av starka känslor, Upplevelser av att minnas tillbaka och Upplevelser av bemötande. Patienterna beskrev starka känslor av rädsla, oro och ilska i samband med delirium. Känslor av isolering och otrygghet förekom när patienternas verklighetsuppfattning var nedsatt. Rädsla kunde uttryckas genom aggressivitet vilket kan bidra till stigmatisering och försvårande omständigheter för patienten. Lugn, närvaro och säkerhet hos sjuksköterskan ingav patienterna trygghet. Att minnas tillbaka på delirium orsakade känslor av skam, skuld och ånger. Några förnekade att de haft delirium medan andra uppskattade att samtala om sina upplevelser. Sjuksköterskans kompetens hade stor betydelse för patienternas upplevelser av bemötande. Slutsats: Upplevelsen av delirium är individuell. Att bli bekräftad och sedd som en unik individ beskrevs av patienterna leda till ökat välbefinnande. Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera och stötta patienten för att minska stigmatisering och lidande. Det är också betydelsefullt att sjuksköterskan behandlar patienternas upplevelser med respekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)