Från polisens synvinkel - Hur poliser i Malmö upplever kroppskameror som verktyg i det dagliga arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Kroppsburna kameror som arbetsmetod inom Polisen har under senare år spridits runtom i världen med dess olika syfte för implementering. I Sverige infördes kroppskameror till den svenska Polismyndigheten under våren år 2018 i form av ett pilotprojekt för att bland annat minska polisens utsatthet för hot och våld samt styrka bevisning. Det finns idag begränsad forskning av metoden både internationellt och nationellt, där den befintliga forskningen främst fokuserat på kroppskamerans effekter på exempelvis medborgares beteende och brottslighet. Få studier har dock gjorts om polisens upplevelse och erfarenhet av metoden. Studien baseras på sex kvalitativa intervjuer med en kompletterande webbenkät i syfte att undersöka hur poliser i Malmö upplever kroppskameror som metod i det dagliga arbetet. Resultatet påvisar en övergripande positiv upplevelse bland poliserna där polisverktyget ses som ett hjälpmedel i arbetet, framförallt avseende dess bevisvärde. Vidare upplevs verktyget ha en dämpande effekt på stökiga situationer samt anses det inspelade materialet ha goda förutsättningar för att användas i utvärderings- och utbildningssyfte. Resultatet visar därutöver att det föreligger brister med metoden då kamerans fästmöjligheter är begränsade, vilket poliserna upplever som problematiskt. Det finns även farhågor gällande metoden om att en alltför stor tilltro kommer att läggas vid det kameran visar istället för vid polisens ord i en rättslig process samt att en tolkningsproblematik kan uppstå om en utomstående granskar materialet. Studien diskuterar resultaten i relation till teori och tidigare forskning. Vidare lyfts praktiska rekommendationer för Polisen, exempelvis att kamerans fästmöjligheter bör ses över samt att tydliga riktlinjer för utbildningen av metoden bör utarbetas. Slutligen belyser även studien vikten av ytterligare nationell forskning inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)