Polyuri och polydipsi vid pyometra hos tik : etiologi och patogenes

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Pyometra är en inflammation i livmodern som drabbar medelålders till äldre tikar under diöstrus (en av de 4 faserna i hundens brunstcykel). Det är en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre tikar och uppstår efter långvarig progesteronstimulans av endometriet (livmoderslemhinnan). Hög halt progesteron inhiberar leukocyter vilket ger understöd för bakteriell tillväxt. Cystisk endometriehyperplasi (CEH) är en patologisk process i livmodern som kan predisponera för pyometra och upptäcks ofta i samband med denna. Vanligaste orsaken bakom infektionen är Escherichia coli (E. coli). Symtombilden kännetecknas framför allt av flytningar (vid en öppen cervix), polydipsi och polyuri. Då tiken ofta urinerar mycket i samband med infektionen i livmodern måste det antingen ske en direkt eller indirekt påverkan på njurarna eftersom urinen produceras där, men vilken mekanism i patogenesen bakom pyometra ligger bakom polyurin och polydipsin? Njuren består av en mängd olika urinproducerande enheter, s.k. nefron. Ett nefron består av glomerulus och tubulus, vilka på olika sätt kan påverkas i samband med infektionen i livmodern. Med hjälp av biomarkörer i urinen och UPC (förhållandet mellan urinprotein och kreatinin i urinen) kan skador på njuren upptäckas samt vilken del av njuren som är drabbad kan lokaliseras. UPC>0.5 är inte normalt och tyder på proteiner i urinen, s.k. proteinuri, som är ett patologiskt fynd i samband med pyometra. Är det en hög koncentration av biomarkörer med hög molekylvikt indikerar det på en skada på glomerulus eftersom stora proteiner normalt inte ska kunna ta sig genom det glomerulära filtret. Är koncentrationen av biomarkörer hög av proteiner med låg molekylvikt tyder det istället på skador på tubuli. Skadorna på njurarna är reversibla och försvinner efter behandling av pyometra, s.k. ovariohysterektomi. Forskare är inte helt eniga om vilken/vilka typer av njurskador som uppstår i samband med livmoderinfektionen och vad skadorna beror på. Endotoxiner som frisätts från gramnegativa bakterier, t.ex. E. coli, kan vara en orsak till påverkan på njurarna. Endotoxinerna sätter sig på ADH- receptorerna i njurtubuli och hindrar vattenkanaler från att öppnas. Det resulterar i en väldigt utspädd urin och större mängder vatten förloras, s.k. polyuri. För att kompensera dricker djuret mycket, polydipsi. Det finns starkare association mellan vissa typer av inflammationer i njuren, tubulointerstitiella nefriter, och pyometra, än andra exempelvis glomerulonefriter. Många studier påvisar ett samband mellan njurpåverkan och pyometra baserat på undersökningar av tikar med pyometra jämfört med jämngamla kontrollhundar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)