En litteraturstudie om effekt och betydelse av medicinsktekniska hjälpmedel för gravida kvinnor med typ 1 diabetes

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Användandet av medicinsktekniska hjälpmedel vid typ 1 diabetes kan underlätta för att uppnå god glukoskontroll. För kvinnor med typ 1 diabetes som är gravida eller planerar att bli gravida är glukoskontrollen extremt viktigt för att minska risken för komplikationer hos både modern och fostret.Syfte: Syftet är att studera effekten och betydelsen av medicinsktekniska hjälpmedel för att uppnå en god glukoskontroll inför och under graviditet.Metod: Metoden som använts i den här studien är en integrativ litteraturstudie. Genom att använda den metoden kan både kvantitativ och kvalitativ forskning sammanföras. Från början screenades 54 artiklar för relevans och slutligen inkluderades tolv artiklar som kvalitetsgranskades inför analys.Resultat: I resultatet framkom sex kategorier av betydelse: tid i målområde, hypoglykemi, hyperglykemi, HbA1c/medelglukos, välbefinnande och nöjdhet med tekniken. Användning av medicinsktekniska hjälpmedel under graviditet kan bidra till längre tid i målområdet, färre hypo- och hyperglykemier och lägre HbA1c. Välbefinnandet sågs både öka och minska med användning av tekniska hjälpmedel, tekniska problem hade en negativ inverkan.Slutsats: Alla sex kategorier som framkom är viktiga komponenter för att uppnå god glukoskontroll. Studien visar på att behovet och användandet av medicinsktekniska hjälpmedel inför och under graviditet är viktigt för kvinnor med diabetes. Många av dessa hjälpmedel har uppkommit de senaste åren och forskning inom området är begränsat. Det är viktigt att fortsatt följa upp effekt och betydelse för kvinnor inför och under graviditet i takt med utvecklingen av medicinsktekniska hjälpmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)