Likheter och olikheter: möten i samtida svensk barnlitteratur

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att kvalitativt undersöka hur likheter och olikheter mellan svenskfödda och icke-svenskfödda personer skildras och förstärks i ett urval av samtida bilderböcker. Materialet som analyseras bestårav tre titlar vilka utgår från en vardagsrealistisk skildring och i huvudsak riktar sig till barn i förskoleåldern. Vivill ta reda på huruvida materialet behandlar likheter och skillnader, samt huruvida det föreligger stereotyper iskildringarna. Metoden vi använder för den kvalitativa analysen bygger på Maria Nikolajevas litteräraanalysverktyg och granskningen rör tema/motiv, miljöskildringar, personskildringar samt stereotyper.Som teoretisk utgångspunkt redogör vi hur ett mångkulturellt samhälle färgar och ställer krav på förskolan ochutbildningsväsendet. Vi kopplar barnlitteratur till socialisationsprocesser, utifrån ett sociokulturellt synsätt, ochdiskuterar barnbokens betydelse i samhället samt problematiserar de föreställningar som finns kring denmångkulturella skolan.Vi redogör även för tidigare forskning inom området och konstaterar att en utveckling har skett främst gällandevad som tematiseras i bilderböcker. Tidigare litteratur av detta slag har haft fokus på problematik bunden tillproblematiserandet av de invandrades situation i Sverige, medan vi ser att de teman/motiv som lyfts i vårtmaterial är mer allmängiltiga. Likaså har vi funnit att en förskjutning skett från fokusering på olikheter till attlitteraturen alltmer betonar och skildrar likheter mellan svenskar och icke-svenskar. Vi har tillika funnit att vårtmaterial utgår från en uppfattad svensk norm.Eftersom värderingar och normer överförs på och internaliseras av barn genom socialisationsprocessen utgörbarnboken också ett maktmedel. Därför är det viktigt att vi som pedagoger granskar det utbud som presenterasför barnen och diskuterar de värden som lyfts upp där utifrån läroplanens värdegrund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)