Efterskalvet på kontorsmarknaden – Där fastighetsutveckling träder in : Behovet av, och förutsättningarna för att konvertera vakanta kontorslokaler till bostäder "efter" coronapandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Stockholms bostadsmarknad har alltid varit pressad och bostadsbristen har länge varit ett faktum. 2021 rapporterade Länsstyrelsen att det demografiska bostadsbehovet i Stockholms län inte uppfylls. De facto är att det inte längre är en fråga om bostadsbrist, det är en fråga om bristande bostadsförsörjning! Fler bostäder behövs som skall kunna tillgodose medel- och framförallt låginkomsttagares bostadsbehov. Samtidigt härjade COVID-19 pandemin omkring och ledde till distansarbete som även 2022, “post pandemi”, fortsatt används i hög grad. Hur kontoren utnyttjas och vad för lokaler som efterfrågas på kontorsmarknaden har ställts på sin spets, och vakansgraden i somliga lägen och för vissa typer av kontorsbyggnader har stigit alltmer. Där kan ett behov av att utveckla dessa byggnader från fastighetsägarens sida uppstå för att förbättra driftnettot, då behovet redan är tydligt från samhället sida, fler bostäder till överkomligt pris! I och med detta gav regeringen Boverket i uppdrag att skriva en rapport kring förutsättningarna för att omvandla lokaler till bostäder. Därför blev detta kandidatarbetes syfte tydligt, att undersöka behovet av, och förutsättningarna för att omvandla vakanta kontorsbyggnader till bostäder “efter” pandemin. Detta, då ett ökat intresse från fastighetsägarnas sida uppenbarligen behöver väckas, allra mest ur ett hållbarhets- och bostadsförsörjningsperspektiv, och det vidare behöver redogöras för en konverterings förutsättningar, utom Boverkets egna rapport. Genom att tillämpa en semistrukturerad kvalitativ intervjustudie som knyter an till en litteraturöversikt uppfylls examensarbetets syfte och dess frågeställning besvaras.  Vad gäller behovet av konvertering på fastighetsägarnas sida, är detta begränsat. Mycket av detta har att göra med att intresset och incitamenten inte är så stora, men främst torde det ha att göra med att de flesta fastighetsägare ännu inte sett så stor skillnad på kontorsmarknaden. Dessutom adderat till detta är att inställningen till konvertering ofta är att det är för svårt på grund av diverse lagar, regler och krav. Vad gäller förutsättningarna för att konvertering ska kunna ske, är dessa många och djupgående. Tillräckligt hög vakans, lågt ingångsvärde, såväl som rätt förutsättningar plantekniskt, byggtekniskt, juridiskt, ekonomiskt, statligt, kommunalt och samhälleligt måste uppfyllas. Det viktigaste är dock den ekonomiska genomförbarheten, dör denna, gör också projektet det. Detta är varför det kan vara krångligt med konvertering, då det verkligen gäller att hitta rätt fastighet och byggnad med rätt förutsättningar och möjligheter!

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)