“Jag behöver dom” En kvalitativ studie om familjens betydelse för ensamkommande barn i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studies syfte var att undersöka och beskriva ensamkommande ungdomars upplevelserav att vara separerade från familj samt deras hantering och tankar kring familj på distans.Studiens frågeställningar var: Vad har separation inneburit för ungdomarna, hur påverkasungdomarna av kontakten med familjerna och hur sker deras hantering av att ha familj pådistans, vad har ungdomarna för tankar kring familjeåterförening och till sist hur tillgodosessocialt stöd för ungdomarna i och med att familjerna befinner sig på distans. Data insamladesmed en kvalitativ forskningsintervju med fem ungdomar som kommit som ensamkommandebarn till Sverige. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teorierna och begreppen:anknytningsteorin, socialt stöd, coping och skuld. Slutsatserna i denna studie var attseparationer från familjerna har inneburit svårigheter för ungdomarna som tänker mycket påsina familjer och oroar sig för dem. Detta påverkar deras tillvaro i Sverige. Samtligaungdomar har kontakt med sina familjer vilket påverkar deras vardag både positivt men ocksånegativt i och med mer saknad och längtan efter familjerna. Ingen av ungdomarna har ännuåterförenats med familjerna men har en önskan om en återförening. Slutligen visar studien attdet finns en brist på socialt stöd för flera av ungdomarna som mår dåligt i och med attfamiljerna befinner på distans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)