Intressenthantering i renoveringsprojekt - En fallstudie av intressenthantering vid renoveringen av Landskrona stadshus

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Sammanfattning: Intressenthantering är ett område som i många byggprojekt är essentiella för att projektet ska bli lyckat, ändå är det ett område som emellanåt negligeras av både projektledning och entreprenör. Att ha missnöjda intressenter som är negativt inställda till projektet kan leda till ökade klagomål och eventuella störningar i byggandet vilket kan drabba både budget och tidplan. Denna fallstudie har studerat hur intressenterna i ett stort renoveringsprojekt har hanterats från tre olika håll: beställare, entreprenör och extern projektledare. Den har undersökt vilka svårigheter som kan finnas relaterat till intressenter vid projekt av denna typ samt om man har uppnått de ambitioner man hade angående intressenthantering vid projektets början. Det renoveringsprojekt som har studerats är renoveringen av Landskrona stadshus vilket är ett speciellt och intressant projekt då projektorganisationen har ställts inför olika utmaningar som bland annat har varit att tillfälligt flytta intressenter till andra lokaler eller att sanera asbest med befintlig verksamhet på de våningar som är i direkt anslutning till där verksamhet har bedrivits. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med projektorganisationen som består av extern projektledare, stadsledningsförvaltningens fastighetschef och lokalutvecklare och entreprenören. Den bygger även på strukturerade intervjuer per telefon med 11 intressenter där 9 av respondenterna har flyttat till andra lokaler under projektets gång. Rapportens slutsats är att lyckad intressenthantering och god kommunikation är viktiga och bidragande faktorer till varför ett projekt blir lyckat. Vidare har även problem kopplade till renoveringar av denna typ identifierats och presenterats under avsnittet slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)