Utformning och användning av prestationsbaserade belöningssystem : En studie av kunskapsintensiva företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Författare: Karin Johansson; Josefin Larsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Kunskapsnivå och kompetens har i dag blivit en avgörande faktor på arbetsmarknaden. Det har skett en stor ökning av sysselsättning i kunskapsintensiva företag, där företagen kännetecknas av högutbildad personal och hög kunskapsnivå. Belöningssystem har länge använts för att motivera medarbetarna, men även för att locka till sig och behålla rätt kompetens inom företaget. Dock har belöningssystem sedan länge utformats och grundats på finansiella prestationsmått, vilka inte lyckas fånga de ogripbara faktorer som ett kunskapsintensivt företag har fokus på, som till exempel personlig kompetens. Dessa ogripbara faktorer gör det även svårt att mäta prestationer, och i kombination med de komplexa arbetsuppgifter som finns inom ett kunskapsintensivt företag kan det vara svårt att länka dessa till en prestation. Att tänka över valet av utformning och användning av ett prestationsbaserat belöningssystem i kunskapsintensiva företag kan därför anses vara extra viktigt. Problemformulering: Hur och varför utformar och använder kunskapsintensiva företag prestationsbaserade belöningssystem som de gör? Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur och varför kunskapsintensiva företag väljer att använda och utforma sitt belöningssystem som de gör, sett ur både ett chef- samt medarbetarperspektiv. Störst fokus kommer att ligga på chefsperspektivet då det är cheferna som utformar och använder belöningssystemet. Medarbetarperspektivet kommer användas i studien för att få en mer nyanserad bild. Studiens syfte är även att studera företagens val av prestationsmått och att se hur dessa används samt kopplas till belöning. Metod: För att besvara vår problemformulering har vi använt oss av en kvalitativ metod för att kunna studera företagen på djupet. Vi valde att studera kunskapsintensiva företag för att kunna undersöka kontexten mellan personlig kompetens och belöning, och hur belöningssystem utformas samt används med hänsyn till detta. Vår primärdata samlades in genom besöksintervjuer. Studien är avgränsad till att enbart studera belöningssystem för de anställda i företaget och inte belöningssystem för ledningen. Slutsats: I utformningen av belöningssystem hos kunskapsintensiva företag visar det sig att belöning baserad på grupprestationer är mest förekommande, men att det i vissa fall också kombineras med belöning baserad på individuella prestationer. En annan slutsats som kan dras är att finansiella prestationsmått är de som främst används. I kunskapsintensiva företag kommer det förmodligen krävas någon typ av subjektiv värdering, antingen i belöningssystemets utformning eller i dess användning, eller i båda delarna.  Nyckelord: Belöningssystem, kunskapsintensiva företag, belöning, prestationsmått, utformning, användning 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)