Att få kundtjänstmedarbetare på ett tjänsteföretag att agera i enlighet med företagets varumärke

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Problem och Syften:Det har visat sig att en vanlig orsak bakom icke framgångsrika tjänsteföretag är att företagets medarbetare inte är tillräckligt informerade om vad företaget står för vilket gör att de inte alltid levererar tjänsten på det sätt de lovat sina kunder. En av orsakerna till detta problem kan vara att företaget misslyckats med att marknadsföra sin tjänst och sitt varumärke internt. Med denna studie vill vi då undersöka hur ett tjänsteföretag kan gå tillväga för att försäkra sig om att de anställda levererar tjänsten i enlighet med kundlöftet: Hur får ett tjänsteföretag sina kundtjänstmedarbetare att leverera tjänster i enlighet med vad varumärket lovat sina kunder? Vi vill undersöka vilka faktorer och problemområden som inverkar på detta problem samt undersöka hur dessa kan påverkas och hanteras på ett tjänsteföretag. Det ena av uppsatsens två syften handlar om att vi vill kunna skapa en modell samt ge praktiska exempelför hur ett företag kan använda de två teorierna Internal Marketing och Internal branding, för att arbeta med detta problem. Det andra syftet med uppsatsen är att kunna ge det omskrivna [Företaget] konkreta råd för att förbättra den interna marknadsföringen.

Metod:Vid genomförande av studien har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv, detta grundar sig i att vi vill tolka och förstå mänskliga erfarenheter och situationer (Olsson & Sörensen, 2011, s. 100). Baserat på uppsatsens problem samt dess syften kom vi fram till att en kvalitativ forskningsansats skulle vara bäst lämpad för den här uppsatsen. Vid en kvalitativ studie är det vanligast att författarna använder ett induktivt angreppssätt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 100). Dock ansåg vi inte att det induktiva passade oss vilket slutade i att vi identifierade studiens angreppssätt som ett abduktivt.

 Teorier:För att kunna besvara uppsatsens problem och dess syften har vi utgått från två huvudteorier, Internal marketing och Internal branding. De förespråkar båda olika aktiviteter som syftar till att förbättra ett företags förmåga att kommunicera internt. Vår teoretiska forskning resulterade i en modell som syftar till att illustrera vilka likheter och olikheter det finns mellan Internal marketing och Internal branding. Denna modell fick sedan fungera som huvudsakligt underlag vid genomförande av den empiriska delen av uppsatsen

Slutsats: De teorier vi läst har givit oss en inblick i hur Internal marketing och Internal branding kan användas för att ett tjänsteföretag ska kunna uppnå kundernas förväntningar på varumärket. Det har visat sig mycket tydligt att det inte enbart är en faktor eller ett problemområde som spelar roll, vilket faller sig ganska självklart. Alla de faktorer vi identifierat har olika stor inverkan både enskilt och tillsammans med varandra, men de två faktorer vi fann allra viktigast var; ledarskapet och den interna kommunikationen. Trots att vi kunnat urskilja dessa två utstickande faktorer är det ändå viktigt att varje företag ser till sig själva för att veta vilket eller vilka problemområden som är mest kritiskt hos just dem

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)