Sjuksköterskans kunskap om och attityd till trycksårsprevention : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Trycksår har varit känt sedan ca 2000 f.Kr. ändå kvarstår problemet. Det är idag ett utbrett problemområde inom vården då patienter ständigt drabbas av nya trycksår trots att välbeskrivna preventionsåtgärder och riktlinjer finns att tillgå. Främst drabbade är äldre, personer som har någon form av rörelsehinder, är sängliggande eller stillasittande stora delar av dygnet. Trycksår innebär ett stort lidande för den drabbade patienten, främst i form av konstant smärta. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors kunskap om och deras attityd till trycksårsprevention. Metod: Detta är en allmän litteraturöversikt med sju artiklar av kvantitativt material, tre artiklar av kvalitativt material och en artikel av både kvantitativ och kvalitativt material. Resultat: Resultatet presenteras i fyra grupper/områden: Kunskap och utbildning, Erfarenhet, Attityder och Resurser. Sjuksköterskans trycksårspreventiva arbete kan hindras av bristande kunskap, otillräckliga resurser och attityd. För att kunskapen ska öka och kanske därutav attityden förändras, behövs mer utbildning inom området. Det krävs praktisk erfarenhet för att förstå innebörden av trycksårsprevention och för att kunna implementera sin kunskap i omvårdnaden. Slutsats: Sjuksköterskans kunskap och attityd har betydelse för den omvårdnad som ges vid trycksårsprevention. Som sjuksköterska är det viktigt att ständigt söka ny kunskap och hålla sig uppdaterad med ny forskning. Det är även betydelsefullt att utveckla ett gott samarbete med övrig vårdpersonal och effektivt utnyttja tillgängliga resurser så att arbetet med trycksårsprevention förbättras och patienternas lidande vid trycksår förhoppningsvis minskar. Klinisk betydelse: Studiens resultat visar på att sjuksköterskans kunskap och attityd kan ha betydelse för den omvårdnad som ges vid trycksårsprevention. Då studien riktar sig till verksamma sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan den väcka tankar och funderingar hos läsaren. Detta kan få denne att reflektera över sin egen attityd gentemot trycksårsprevention.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)