Planerad fysisk aktivitet i förskolan. : En kvalitativ studie om förskollärares syn och arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet och hur dederas beskriver att de arbetar e med det i förskolan. Tre frågeställningar formulerades utifrån syftet och dessa är: hur ser förskollärarna på begreppet planerad fysisk aktivitet, hur beskriver förskollärarna att de använder planerad fysisk aktivitet samt vilken påverkan upplever förskollärarna att planerad fysisk aktivitet kan ha på arbetsklimatet i förskolan.vilken påverkan förskollärarna upplever att planerad fysisk aktivitet kan ha på arbetsklimatet i förskolan. Syftet och frågeställningarna utformades utifrån ett fenomenologiskt perspektiv då studien utgår från förskollärares upplevelser. Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats där fyra förskollärare på olika förskolor i Sverige har intervjuats. I resultatet framkommer det bland annat att förskollärarna har olika syn på fysisk aktivitet i förskolan då de definierar begreppet på olika sätt. Dessutom framkommer det att de har olika syften med den planerade fysiska aktiviteten i verksamheten. Förskollärarna arbetar även med planerad fysisk aktivitet på olika sätt där vissa använder utemiljön och barns fria lek medan andra har planerade gympapass inomhus. Det framkommer även i resultatet att planerad fysisk aktivitet kan påverka arbetsklimatet i verksamheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)