Vuxna Närståendes behov av stöd vid palliativ vård på sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion Närstående utgör en central del i den palliativa vården, där en individ med en obotlig sjukdom oftast har en stor inverkan på de närståendes hälsa och vice versa. Dock är det vanligt att närstående huvudsakligen betraktas som patientens stödsystem snarare än individer med egna behov av stöd, vilket kan leda till att utrymme inte ges till den egna sorgeprocessen. Dessutom har forskning visat att närstående till patienter inom den palliativa vården har en förhöjd risk att utsättas för fysiska och psykiska påfrestningar och att det därmed finns en ökad sjuklighet bland dem. Som sjuksköterska är det därför av betydelse att tidigt bilda sig en uppfattning om riskfaktorer hos familjemedlemmar och närstående som upplever svårigheter i att hantera sin situation och bekräfta dessa individer. På så sätt kan en ökad förståelse för det behov av stöd som föreligger erhållas. Därigenom kan det individanpassade stödet för dessa även utvecklas och förbättras. Syftet med studien var att belysa närståendes behov av stöd vid palliativ vård på sjukhus. Metod Arbetet är litteraturbaserad där de valda artiklarna är från databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus. 12 artiklar valdes, varav 9 av dessa har kvalitativ metod, 2 har kvantitativ metod och 1 är en mixed-method. Två artiklar valdes även genom manuell sökning. Dessa kvalitetsgranskades genom tillämpning av Fribergs granskningsmallar. Resultat Analysen av de inkluderade artiklarna resulterade i 4 huvudrubriker med tillhörande underrubriker: En förändrad vardag och livssituation, behov av kommunikativt och informativt stöd, behov av delaktighet och behov av emotionellt stöd. Slutsats Resultatet i dessa huvudrubriker påvisade en ökad sjuklighet hos närstående, vilket gav upphov till en försämrad livskvalité. Det är därför av betydelse att som sjuksköterska tidigt uppmärksamma och bekräfta dessa individer så att de erhåller det stöd de är i behov av och för att inte skapa nya vårdpatienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)