Att skapa sinnesintryck utöver det visuella

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: En omväxlande sinnesstimulering bidrar till bredare upplevelser i en park. Arbetet handlar hur man kan bidra till sinnesintryck utöver det visuella i parker, med fokus på synskadade. Syftet är att väcka idéer åt planerare, gestaltare och förvaltare för att gestalta parker utifrån synskadades perspektiv. Genom inventering och bakgrundsforskning undersöks hur vegetation, markmaterial, utrustningar och vatteninstallationer kan stimulera sinnesintryck. Utifrån bakgrundsforskningen och inventeringen sammanställs listor i resultatet. En lista består av vegetation och en lista består av markmaterial, utrustningar och vatteninstallationer. Vegetationen har varierande texturer, dofter, smaker och vissa avger ljud i vinden eller genom att attrahera ett djurliv. Markmaterialen och utrustningen bidrar främst till doft vid varierande väderförhållanden och känsel via texturen. Vatteninstallationen avger ett porlande ljud som stimulerar hörseln och känseln stimuleras via vattnets flytande form. För att även uppmärksamma en inkludering av synskadades sinnesintryck i gestaltningar, tas gestsaltningsprinciper fram med utgångspunkt från listorna. Dessa består av en doftberså, känselstig, vatteninstallation, ängsvegetation och upphöjda odlingslådor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)