Bollspels- och bolleksundervisning : En studie om lärares och elevers syn på inkludering och genus i ämnet idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Med utgångspunkt i den pragmatiska teorin kommer denna empiriska studie behandla begreppen inkludering och genus i bollspel och bolleksundervisning i ämnet idrott och hälsa. Genom enkätundersökningar bland elever i årskurs fyra och intervjuer av lärare i ämnet idrott och hälsa har vi undersökt om undervisningen i bollspel och bollekar är inkluderande och om den undervisningen upplevs på samma vis av elever och lärare. Resultatet visar att genus inte är någonting som de lärare vi har intervjuat, medvetet har i åtanke i sin planering. De är mer fokuserade på att undervisningen är inkluderande för alla oavsett kön. Svaret på om bollspel och bollekar är inkluderande blir av lärarna, att undervisningen är för alla och genom att ge eleverna en ökad trygghet och en större erfarenhet av området boll i form av säkerhet med boll på egen hand eller i mindre grupp innan spelkonstellationer görs med dem. Eleverna i sin tur anser att bollekar är mer inkluderande än vad bollspel är. Det är även fler flickor än pojkar som anser detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)