Bortom NPM? En idéanalys av Tillitsdelegationens uppdrag att utforma en ny styrmodell för offentlig sektor

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: De senaste årens kritiska debatt kring NPM har mynnat ut i tillsättandet av Tillitsdelegationen – en pågående statlig utredning med uppdraget att utforma en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. I följande uppsats utför vi en kvalitativ idéanalys av utredningens syn på begreppet tillitsbaserad styrning. Efter att ha identifierat centrala värden inom begreppet kategoriserar vi denna värdebaserade förståelse under två teoretiska ramverk – Premfors reformideologier och Pollitt och Bouckaerts trade off-ramverk – samt relaterar det tillitsbaserade styridealet till NPM. Därigenom är undersökningens syfte är att utröna vilken reformriktning som ligger till grund för den framväxande styrmodellen. Resultaten tyder på att det nya styridealet domineras av reformideologin Förvaltningen, samt att det gör andra avvägningar jämfört med rådande NPM-ideal. Samtidigt delar den tillitsbaserade styrningen fortfarande vissa idéer med NPM, och således återstår det att se hur långt bortom NPM den färdiga styrmodellen kan gå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)