Företagskulturens styrka - Att styra med hjärta och hjärna istället för med hela handen

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och Problemformulering: Den större uppmärksamheten riktad mot etik ochföretagsvärderingar har påverkat arbetssökande till att i större utsträckning söka sig till organisationer med stark företagskultur. Således har det idag blivit allt viktigare var man arbetar och med vem istället för med vad. Om en stark företagskultur kan få individer att söka sig till organisationer, kan då även företagskulturen användas som ett styrmedel för attfå de anställda att agera i enlighet med företagets bästa? Följaktligen blir uppsatsensproblemformulering att utreda hur företagskultur kan användas som styrmedel i syfte att nå ekonomisk vinning?Syfte: Uppsatsens syfte att utreda huruvida ekonomiska siffror och nyckeltal blir mindrebetydelsefulla i ett företag som präglas av en stark företagskultur, vad gäller arbetet att styra en organisation mot ekonomiska mål.Avgränsningar: För att inte avvika från uppsatsens syfte, avgränsas uppsatsen till att utredahur företagskulturen som ett styrmedel inom organisationer påverkar den ekonomiskastyrningen och dess förankring hos medarbetarna. Vidare avgränsas uppsatsen till att enbartbeakta företagskulturen inom IKEA på nationella varuhus.Metod: Vid genomförandet av fallstudien används en kvalitativ metod, bestående av 10 intervjuer med såväl anställda som en tidigare anställd inom IKEA. Fallstudien är utförd på två varuhus i Sverige och har genomförts enskilt med varje svarande. Frågornas innehåll grundar sig på en pilotstudie som utfördes innan fallstudien tillsammans med valda teorier.Resultat och Slutsatser: Utifrån de teorier som framställs i uppsatsen och den utförda fallstudien framkommer det att ekonomiska siffror och nyckeltal blir mindre betydelsefulla i ett företag som präglas av en stark företagskultur. Uppsatsen visar att IKEA istället till stor del styr organisationen med stöd av företagskulturens positiva effekter.Förslag till fortsatt forskning: För framtida forskning anser vi det vara intressant att göra en jämförande studie på ett företag med en inte lika stark eller lika starkt uttalad företagskultur. Vidare vore det av intresse att se om synsättet på ekonomistyrningen ser annorlunda ut på en högre nivå inom IKEA:s organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)