Det sekulära Europa : En jämförelse mellan tre sekulariseringsteorier

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie jämför tre olika sekulariseringsteorier, utformade av Steve Bruce, Charles Taylor och Rodney Stark. Ambitionen är att dels belysa, dels söka efter likheter och skillnader emellan, teorierna. Resultatet visar att de största skillnaderna förekommer mellan Bruce och Stark gällande bland annat definitionen av begreppet sekularisering och vad som driver sekulariseringsprocessen, vilket i sin tur leder till stora olikheter vad avser religionens fortsatta betydelse på ett samhälleligt plan såväl som på individuell basis. Sammanfattningsvis visar denna studie att definitioner av de analyserade begreppen är av stor vikt för vilken slutsats som sedermera kan dras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)