Ännu en genusanalys? En granskning av hur kvinnor och män framställs i islam och hinduism.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Författare: Lisa Jacobsson; [2013-08-06]

Nyckelord: textbooks; Islam; Hinduism; gender theory; Jeanette Sky;

Sammanfattning: The aim of this Bachelor essay is to examine the portrayal of women and men constructed in two textbooks aimed for religious studies. The aim is also to examine how the image relates to the curriculum directives on gender equality. The theory consists of gender theory based on work by Catharina Raudvere, Jeanette Sky and Yvonne Hirdman. Previous research on gender and textbooks has shown that male perspective often dominates and that the female perspective is insertions in the rest of the text.‘Genustrappan’ (gender stairs) are used as analysis method. The textbooks have been classified into the different levels of the gender stairs from Sky’s and Hirdman’s theoretical perspective based on distinction and hierarchy. The final result shows that no consistently high or low gender construction is found. Gender awareness is high in terms of discussion of repressive patriarchal structures. Likewise, there are frequent discussions about the role of the women. However it is not clear that women are not always included in the general description of the religion. The most remarkable result is that the man’s role hardly ever is being discussed or problematized.Uppsatsen har till syfte att undersöka hur framställningen av kvinnor och män är konstruerad i två läroböcker i religionskunskap 1. Syftet är även att undersöka hur denna bild förhåller sig till styrdokumentens direktiv om jämställdhet. Den teoretiska ramen utgörs av genusteori som är baserad på Catharina Raudvere, Jeanette Sky och Yvonne Hirdman. Tidigare forskning rörande genus och läromedel har visat att det manliga perspektivet dominerar och att det kvinnliga perspektivet är inskott i den övriga texten. ’Genustrappan’ används som analysmetod. Lärobokstexterna har klassificerats in i de olika nivåerna i genustrappan, som bygger på Skys och Hirdmans teori om åtskillnad och hierarki. Slutresultatet visar att ingen genomgående hög eller låg genusmedvetenhet framträder. Genusmedvetenheten är hög avseende diskussioner om förtryckande patriarkala strukturer. Likaså diskuteras kvinnans roll genomgående. Dock framgår det inte tydligt att kvinnor inte alltid ingår i de generella beskrivningarna av religionen. Det mest uppseende resultatet är att mannens roll nästanaldrig diskuteras eller problematiseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)