Arbetsterapins betydelse i naturunderstödd rehabilitering : En beskrivande studie av verksamheter inom naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade besvär.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar och är ett växande folkhälsoproblem med negativa konsekvenser för individ och samhälle. Den utgör den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Naturunderstödd rehabilitering med kreativa trädgårdsaktiviteter har visat sig vara betydelsefull för personer med psykisk ohälsa och minskar sjukskrivningar. Arbetsterapeuters aktivitetsfokus ur ett holistiskt och dynamiskt perspektiv kan ge klienterna känsla av välbefinnande. Syfte: Belysa arbetsterapins betydelse i naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade besvär. Metod: Studien har en kvalitativ design. Nio deltagare rekryterades genom ett typiskt urval. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer, utifrån en intervjuguide innehållande 15 frågor. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i tre domäner och sju kategorier. Resultat: Samtliga informanter nämnde värdet av meningsfulla aktiviteter. Det framkom dock att arbetsterapeuterna beskrev ytterligare en dimension av begreppet aktivitet utifrån dess betydelse. Verksamheter med arbetsterapeut tenderar ha fler antal timmar rehabilitering än de utan och deras arbete utgår från att behandla deltagarna. De verksamheter utan arbetsterapeut använde inga behandlande moment i rehabiliteringen. Slutsatser: Arbetsterapeutens perspektiv på aktivitet kunde urskiljas men övriga informanter hade också en god föreställning om aktivitetens betydelse i rehabiliteringen. Arbetsterapeutens kompetenser har ett kompletterande perspektiv i relation till andra professionerna, som är betydande för rehabiliteringen i NUR verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)