Och ytterst vill jag att du skall utvecklas: en fallstudie om empati och ledarskapskommunikation

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka och analysera hur chefer inom en stor offentlig organisation förhållersig till begreppet empati i sitt ledarskap och i sin kommunikation. Studien syftar därigenom till att geen fördjupad förståelse för hur ett empatiskt perspektiv kan bidra till effektivitet ichefskommunikationen på ett positivt sätt. Vilka faktorer som bidrar till en empatiskledarskapskommunikation och hur dessa kan utvecklas ytterligare kommer också att tangeras. Medanalysen vill jag utveckla empatiforskningen inom den kommunikativa aspekten av ledarskap ochidentifiera möjliga vägar för hur begreppet kan användas effektiviserande. Genom att undersöka ledarskapskommunikation utifrån ett perspektiv av empati har jag bidragit till endjupare förståelse för hur begreppet används och påverkar effektivitet inom kommunikationen. I detempiriska material bestående av djupintervjuerna med högt uppsatta chefer vid ett av Sverigesuniversitetssjukhus har det tydligt framkommit att det empatiska förhållningssättet finns närvarande, om än ofta implicit, i det kommunikationsarbete som bedrivs. Det har också genom tolkning avmaterialet framkommit att den vårdande aspekten i organisationens verksamhet på olika sätt finnsnärvarande i organisationskulturen vilket föreslås i skiftande utsträckning ha inverkan på detempatiska förhållningssättet. Vidare har modern kommunikations och ledarskapsteori om reflexivitetoch interaktion knutits samman med de grundläggande funktionerna i hur en kommunicerad empatiskinriktning fungerar i praktiken. Slutligen föreslås att ett framlyftande av empatibegreppet och en ökadkunskap kring den praktiska användningen kan fungera effektiviserande på chefskommunikationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)