Utveckling och design av blå-gröna strukturer i ett dynamiskt landskap : hur kan norra Sunnersta utvecklas med, och för, anpassning till landskapets förändringar?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Arbetet med att klimatanpassa ses allt mer som en möjlighet att förgröna, försköna och utveckla stad och land på sätt som skapar mångfunktionella, tilltalande miljöer där vatten och vegetation samspelar med sociala värden. Genom en fördjupad studie i arbetsprocessen för dagvattenhantering tar jag reda på hur jag som landskapsarkitekt kan förstå problemställningen, arbeta med dagvattenhantering, bidra med mina perspektiv och integrera både blå, gröna och röda värden genom planering och gestaltning. Med syfte att fördjupa min kunskap om planering och design av dagvattensystem och blå-gröna strukturer arbetar jag med ett befintligt projekt för Sweco i Uppsala. Här utarbetar jag grunden till ett gestaltningsförslag för dagvattenhantering i ett framtida bostadsområde och ger förslag på utveckling och design av ett anslutande blå-grönt stråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)