Icke-energigivande sötningsmedel En kartläggning av attityder, uppfattningar och konsumtionsbeteenden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Växande oro för hälsa och livskvalitet uppmuntrar människor att anpassa hälsosammalivsstilar och undvika konsumtion av mat rik på socker, salt och fett. Idag har tillgänglighetentill energitäta och näringsfattiga livsmedel skapat problem med livsstilssjukdomar såsomövervikt och fetma, diabetes typ 2, insulinresistens, hjärt- och kärlsjukdomar och karies. Entidigare kartläggning av matvanor visar att fyra av tio vuxna äter för mycket tillsatt sockeroch 15 procent av vuxnas energiintag kommer från godis, läsk, bakverk och snacks.Icke-energigivande sötningsmedel (IES) är ett substitut som visas vara ett bra alternativ föratt reducera energiinnehållet i livsmedel och därmed förebygga kostrelateradelivsstilssjukdomar. Det är ett vanligt fenomen att enskilda studier synliggörs i media ochskapar en vilseledande bild av forskningsläget. Idag är ämnet omdebatterat ochmotsägelsefulla forskningsstudier bidrar till olika riskuppfattningar. Syftet med studien var attkartlägga allmänhetens attityder och konsumtionsbeteende kring livsmedel innehållande IES.För datainsamling distribuerades en enkät via sociala medier och 223 svar insamlades.Resultatet visade att den yngre generationen är mer positivt inställda till konsumtion av IESän den äldre generationen. Statistiska analyser utfördes och inga stora skillnader visades förutbildningsnivå eller träningsvanor, däremot fanns signifikanta resultat vad gäller ålder. Endel av respondenterna i studien bedömer IES som konstgjort och onaturligt och därmedfarligt för hälsan. En möjlig anledning till det är att människor exponeras för olika budskapoch information om IES, vilket speglas i respondenternas skilda uppfattningar om tillsatserna.Skillnaderna i uppfattning mellan åldersgrupperna pekar på att den yngre generationen är merpositiva till IES jämfört med den äldre, däremot krävs vidare forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)