Vägen till säkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: I takt med digitaliseringen blir informationssäkerhet ett växande hot. De flesta organisationer arbetar fram säkerhetspolicys för att reglera arbetet. Ett av problemen som organisationer ofta stöter på är att de anställda inte följer de uppsatta riktlinjerna. Vi har genom att utföra en intervjustudie svarat på huruvida företag bör se över hur de arbetar med säkerhet. Vi har även undersökt hur balansen mellan restriktioner och tillit ser ut och hur det påverkar compliance. Vi har kommit fram till att företag generellt bör se över hur de arbetar med informationssäkerhet. Vår studie visade även att man bör arbeta med motivation för att få de anställda att till högre grad följa policys. Motiverade anställda kan till och med vara en tillgång till organisationen istället för en instans av den mänskliga faktorn

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)