Könsroller i läroboksdialoger: en granskning av tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om jämställdhetsfrågan i läroböcker i engelska. Med Judith Butlers performativitetsteori som utgångspunkt har vi granskat dialoger i tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 som används i svenska skolor: What’s Up?, Awesome och Wings. Utifrån våra frågeställningar vill vi undersöka vilken bild av könsroller som skapas/reproduceras genom texterna och hur de utövas. Vi tittar även närmare på hur de förhåller sig till klassiska könsstereotyper och huruvida texterna är representativt jämställda i fråga om könsrollsrepresentation och talutrymme. I studien har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. Genom en kvantitativ analys har vi på ett övergripande sätt undersökt huruvida något av könen har en större förekomst och representation i materialet än det andra genom att bland annat titta på hur mycket talutrymme respektive samtalsdeltagare får. Den kvalitativa analysen har vi gjort på tre utvalda dialoger som till utformning, innehåll och deltagarkonstellation har varit jämförbara. Vi har i analysen tittat närmare på innehållet i dialogerna i ett försök att avgöra hur kön skapas och (re)presenteras i dialogerna och huruvida det förekommer könsstereotypa inslag. Resultaten visar i likhet med tidigare forskning att män är överrepresenterade i två av böckerna och att de överlag får mer talutrymme än de kvinnliga samtalsdeltagarna. Vidare visar den kvalitativa analysen att alla de tre undersökta dialogerna innehåller könsstereotyper av olika omfattning. Det finns ett fåtal normbrytande inslag som ger en mer nyanserad karaktärsuppbyggnad i en av dialogerna, men överlag är det klassiska könsnormer som reproduceras genom texterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)