Forskning i Nordic Journal of Nursing Research : En kvalitativ innehållsanalys av en vårdvetenskaplig tidskrift

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Enligt olika lagar och styrdokument betonas sjuksköterskans ansvar kring att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen och att arbeta evidensbaserat. Ett sätt att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen är att läsa vårdvetenskapliga tidskrifter. Problem: Tidsbrist och andra omgivande faktorer hindrar ibland sjuksköterskan från att vara forskningskonsument. Ett sätt att underlätta för sjuksköterskor som forskningskonsumenter, är att åskådliggöra vårdvetenskapliga tidskrifter. Syfte: Att beskriva den publicerade forskningen i Nordic Journal of Nursing Research, under en treårsperiod. Metod: Kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs. Resultat: Praktiska/kliniska frågor var vanligast gällande ämnesområde och sjukhusvård berördes i flest artiklar. Sverige var det land som flest studier genomfördes i, samt det land som flest artikelförfattare var hemmahörande i. Ett sjuksköterskeperspektiv var mest framträdande i artiklarna. Kvalitativ ansats, kvalitativ innehållsanalys och enkäter dominerade gällande artiklars metoder. I majoriteten av artiklarna saknades ett teoretiskt perspektiv. Slutsats: Forskningen i NJNR har främst berört en nordisk kontext, med olika typer av vetenskaplig evidens och där det teoretiska perspektivet i många artiklar varit frånvarande. NJNR som tidskrift lyfter många intressanta och varierande ämnen för sjuksköterskor att ta del av, som speglar det komplexa omvårdnadsfältet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)