Erfarenhetsåterföring inom Peab Sverige AB i Umeå

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Joakim Norman; [2018]

Nyckelord: erfarenhetsåterföring; peab; umeå;

Sammanfattning: För att byggindustrins processer ska kunna utvecklas i den takt som den växer och i den takt som investeringsviljan växer, så behöver erfarenheter spridas vidare till andra. Som företag så bör en systematisk erfarenhetsåterföring användas för att utvecklas och kunna öka lönsamheten hos företaget. Det ska beaktas i detta projekt.   Projektets syfte är att visa Peab Sverige AB vilka brister koncernen har i sitt arbete med erfarenhetsåterföring för att sedan i framtiden kunna utvecklas till att bli ett mer framgångsrikt företag.   Projektet resulterade i en beskrivning av hur erfarenhetsåterföringen bedrevs på Peab Sverige AB i Umeå, och även på andra företag inom byggbranschen, där de sprider erfarenheter via möten och även en del via den databas som de använder. Andra medarbetare tas även till hjälp. På Peab Sverige AB i Umeå anses det att det är viktigt att arbeta med erfarenhetsåterföring för att innehav av kunskap värdesätts högt. Bristerna som Peab Sverige AB i Umeå har inom arbetet med erfarenhetsåterföring är att det är svårt att komma åt erfarenheter på ett smidigt sätt, ledningen anses oengagerad inom ämnet, det finns prestige i att inte sprida dåliga erfarenheter på företaget, protokoll från projekt är svårt att hitta och att det finns för lite tid att göra analyser för olika projekt. I framtiden vill de anställda att erfarenheter tas till vara bättre efter projekt med hjälp av en specifik databas. För att Peab Sverige AB i Umeå ska få en bättre erfarenhetsåterföring efterfrågas studiebesök till liknande projekt, bättre rutiner för att ta emot nyanställda, skapa ett större engagemang för erfarenhetsåterföring och fler uppföljande möten.   Drivet och engagemanget inom arbetet med erfarenhetsåterföring måste bli bättre inom Peab Sverige AB i Umeå. Detta kommer att leda till att fler får ta del av tidigare erfarenheter och att företaget kommer att utvecklas. Bättre utförda processer, mindre arbetsbelastning, bättre arbetsmiljö och mer pengar till företaget kommer vara vinningen i detta. Ledningen kommer att behöva avsätta mer tid och fokus för att de förslagsåtgärderna som beskrivs ska kunna utföras på rätt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)