Vad har vi på agendan idag?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Ledarskap har länge varit populärt inom managementforskningen och utvecklingen av ledarskapsfältet går mot att studera fenomenet genom vardagliga ansatser och på ett mer praktikorienterat sätt. Forskningen fortsätter dock längs med denna utveckling att studera ledarskap på ett fragmenterat sätt och därmed se det som något entydigt. I motsats till detta har syftet med denna uppsats istället varit att förstå ledarskap som ett mångfacetterat fenomen, genom att undersöka hur olika dimensioner av ledarskap samspelar, är beroende av och existerar i egenskap av varandra. Tre ledarskapsdimensioner som inom forskningen är flitigt studerade, på ett från varandra separerat sätt trots sitt nära samspel, är identiteter, relationer och processer. För att besvara frågeställningen har samspelet mellan dessa ledarskapsdimensioner studerats. Detta utifrån en kvalitativ metod i form av en mikro-etnografisk studie vilken kombinerats med intervjuer. Uppsatsens teoretiska del inleds med en översikt av tidigare forskning av ledarskap vilket följs av teorier som representerar de valda dimensionerna av ledarskap. Det teoretiska avsnittet består av en teoretisk referensram i vilken samspelet mellan dessa olika ledarskapsdimensioner presenteras. Den innehåller även en modell vilken syftar till att underlätta tolkning av det empiriska materialet. Detta teoriavsnitt präglades genomgående under uppsatsens gång av ett abduktivt arbetssätt. Detta avsnitt följs av en presentation av den insamlade empirin samt analysen av den. Empirin består av fyra olika episoder, vilka varje följs av en analys innan empirin för nästkommande episod presenteras. Analysen ligger i nära anknytning till uppsatsens frågeställning. Slutsatsen i denna uppsats påvisar hur de olika ledarskapsdimensionerna identitet, relation och process samspelar och är ömsesidigt beroende av varandra. Vid studier om ledarskap kan fenomenet således inte reduceras till att endast fokusera på olika dimensioner var för sig, utan helheten måste bibehållas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)