Herr elitfotbollsspelares upplevelser av socialt stöd under rehabiliteringen efter en svår idrottsskada

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Föreliggande studie byggde på två teorier; en utvecklad version av Psykosociala Strategier för olika faser av idrottsskaderehabilitering gjord av Ivarsson et al. (2018) samt Sociala stödteorin av Lakey och Cohen (2000). Syftet med studien var att undersöka herr elitfotbollsspelares upplevelse av socialt stöd under rehabiliteringens olika faser efter en svår idrottsskada. En kvalitativ design användes där intervjuguiden har baserats på valda teorier samt tidigare forskning. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 10 herr elitfotbollsspelare som återvänt till fotbollen efter en svår idrottsskada. En tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) har använts och genererat i fyra huvudteman, 13 sub-teman och ett flertal koder som besvarat studiens två frågeställningar. Resultatet tyder på att det var olika upplevelser, i de olika fyra huvudteman. Det första temat (före skadan) visar att fotbollsspelarna upplevde att det fanns krav i att prestera på elitnivå. Det andra temat (reaktionen på skadan) handlar om en upplevd ovisshet kring skadans innebörd. Tema tre (reaktionen på rehabiliteringen) visar att känslorna gick från negativa till mer positiva. Under det fjärde temat (reaktionen på återvändandet) uttryckte fotbollsspelarna att de hade blandade känslor inför att återgå till fotbollen. Resultat visar att herr elitfotbollsspelare upplevde att socialt stöd var viktigt i samtliga faser av rehabiliteringsprocessen och framförallt känslomässigt- och informationsstöd. Vidare framkom det att socialt stöd var särskilt viktigt i andra fasen då det var mycket oro kring skadans innebörd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)